Prijem radnika – Slobomir P Univerzitet (1450 views)

Bijeljina
June 22, 2022

SLOBOMIR P UNIVERZITET
Broj: 128 /22-SPU

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

K O N K U R S

1. Za izbor saradnika u umjetničko-saradničko zvanje viši asistent za užu nastavno-umjetničku oblast Muzika- Solo pjevanje, Vokalna tehnika i Kamerna muzika – 1 izvršilac;

2. Za izbor saradnika u umjetničko-saradničko zvanje viši asistent za užu nastavno-umjetničku oblast Muzika- Klavir, Klavirski praktikum i Korepeticija; -1 izvršilac;

1. Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– biografija,
– bibliografija,
– diploma o stečenom zvanju,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
– dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.
Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:
S L O B O M I R
055 231 180
D O B O J
053 209 621
info@spu.ba

Rok za prijavu 2022-06-29

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...