Prijem radnika – Slobomir P Univerzitet (2693 views)

Bijeljina
March 16, 2023

Slobomir P Univerzitet
Broj: 50/23-SPU

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

KONKURS
Za prijem u radni odnos:

1.vanrednog profesora za predmete:
– Truba,
– Metodika nastave trube,
– Poznavanje orkestrirane literature i čitanje sa lista.

2. docenta za predmete:
– Kamerna muzika,
– Korepeticija – klavir
– Poznavanja literature i čitanje sa lista.
3. docenta za predmete:
– Gitara,
– Metodika nastave gitare,
– Poznavanje literature i čitanje sa lista.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– biografija,
– bibliografija,
– diploma o stečenom zvanju,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
– dokaz o prethodnom izboru u zvanje za prve tri pozicije (ukoliko ga kandidat posjeduje).
– odluka o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora za četvrtu poziciju.

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.
Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Rok za prijavu 2023-03-22

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...