Prijem radnika – Osnovni sud u Bijeljini (427 views)

Bijeljina
October 14, 2021

 

Oblast: Državna služba i uprava
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 21.10.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 080-0-Su-21-000 829

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

Za prijem stručnog saradnika za rad na neodređeno vrijeme…….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
– završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme
– položen pravosudni ispit
– završen najmanje II stepen kursa za kompjutere
– obavezan probni rad
UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
– uvjerenje o državljanstvu
– rodni list
– dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o položenom II stepenu kursa za kompjutere

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

 

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...