Prijem radnika – Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini (4270 views)

Bijeljina
January 12, 2022

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI

Na osnovu člana 6. i člana 8. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 69/16) i člana 8. i 183. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS“ broj 47/19), glavni okružni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. VOZAČ – KURIR 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme
Posebni uslovi radnog mjesta
POSEBNI USLOVI:
– SSS
– Položen vozački ispit B kategorije
– Jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača

OPŠTI USLOVI:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavnjalje poslova u državnom organu.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu.
Dokumenti – dokazi o ispunjavanju opštih uslova:
(uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz kaznene evidencije) ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.
Konkurs je objavljen u Dnevnpm listu „Glas Srpske“, na web stranici Tužilaštva i na oglasnoj tabli i web stranici Zavoda za zapošljavanje, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Broj: A- 4/22

Ističe 2022-01-27

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...