Prijem radnika – JU OŠ „Sveti Sava“ Bijeljina (2348 views)

Bijeljina
October 14, 2021

JU Osnovna škola „Sveti Sava’’

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 21.10.2021.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Sveti Sava’’
Grad Bijeljina, Crnjelovo 76328 ,Glavna ulica 15
tel.: 055/301-278, e-mail: os138@skolers.org
BROJ: 1073/2021

Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo donosi odluku i raspisuje

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik engleskog jezika – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,
2. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.08.2022. godine – 1 izvršilac,
3. Nastavnik likovne kulture- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.08.2022. godine – 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18, 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ,
d) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djeteta,
đ) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke g) i d) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18 ,84/19, 35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18, 26/19) i to:
a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
b) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
đ) uvjeenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti :
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to:
1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. dana 28.10.2021. godine u 12:30 časova.
2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. dana 01.11.2021. godine u 08:00 časova.
3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. dana 01.10.2021. godine u 12:30 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stranicu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

 

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...