Prijem radnika – JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina (436 views)

Bijeljina
September 15, 2021

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 23.09.2021.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavnik solo pjevanja, puna norma, na određeno vrijeme do 31.12.2021.godine, pripravnik, 1 izvršilac,
2. Nastavnik klavira, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik, 1 izvršilac,
3. Nastavnik sviranja horskih partitura, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2022.godine, pripravnik, 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104, stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članu 104, stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115, stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanju u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno člana 108, stav 5 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Pripravnikom u smislu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju smatra se lice koje se prvi put zapošljava u struci, odnosno lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita (član 111. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.
Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115, stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanju u osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to :
1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Dana 29.09.2021. u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, obaviće se test, a u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...