Prijem radnika – ATOS BANK a.d. (1315 views)

Bijeljina
March 17, 2023
Banka postoji na tržištu Republike Srpske od 1. marta 1999. godine, kada smo počeli da poslujemo pod imenom Zepter komerc ban ka a.d Banja Luka, kao jedna od prvih privatnih banaka na teritoriji Republike Srpske. Danas, Banka posluje pod imenom ATOS BANK a.d. Banja Luka.
Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugoročnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge.
 
Nudimo mogućnosti i perspektive za stručnjake iz različitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti novu vrijed nost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.
U cilju ostvarenja strateških ciljeva poslovanja i pružanja vrhunske usluge klijentima, ATOS BANK a.d. Banja Luka objavljuje:
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem radnika na radno mjesto
 
SAVJETNIK ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
U FILIJALI BIJELJINA
(upražnjeno radno mjesto)
 
Opis poslova i radnih zadataka:
 
Obavljanje poslova prodaje proizvoda i usluga Banke, namjenjenih klijentima klasifikovanim kao ”mala i srednja preduzeća”, koji se obavljaju u filijalama i agencijama Banke, a koji obuhvataju:
 • Komunikaciju sa klijentima radi analize potreba klijenta;
 • Identifikaciju klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti klijenta;
 • Otvaranje transakcionih i drugih računa ”malih i srednjih preduzeća”, kao i paketa proizvoda koji uključuju ove račune;
 • Obradu svih kreditnih zahtjeva klijenata;
 • Zaprimanje zahtjeva za izdavanje svih vrsta platnih kartica i uručivanje istih po izradi;
 • Prijem, evidenciju i realizaciju bezgotovinskih platnih transakcija;
 • Zaprimanje, obradu i realizaciju poslova u vezi depozita klijenata;
 • Zaprimanje, evidenciju i obradu zahtjeva za kreditne proizvode (krediti, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje, garancije, akreditivi);
 • Popunjavanje kreditne aplikacije i pripremanje kreditnog prijedloga;
 • Obezbjeđuje potpisivanje dokumenata u vezi ugovorenih poslova iz domena radnog mjesta;
 • Monitoring poslovanja klijenata malih i srednjih preduzeća;
 • Analiziranje izvještaja u cilju utvrđivanja prodajnog potencijala;
 • Obavljanje poslove prodaje, promovisanja proizvoda i usluga banke za klijente malih i srednjih preduzeća;
 • Provodi i odgovara za realizaciju preuzetog plana prodaje na kvartalnom i godišnjem nivou;
 • Obavlja terenske posjete klijentima na lokacijama na kojima klijent obavlja svoje poslovne aktivnosti;
 • Izdaje potvrde klijentima u vezi stanja računa ili za proizvode koje klijenti koriste;
 • Informisanje neposrednih rukovodilaca o svim saznanjima vezanim za tržište konkurencije iz domena poslova radnog mjesta;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta,
Kandidat ste ukoliko imate:
 • VSS – 7. stepen stručne spreme, ekonomskog smjera ili drugog društvenog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, ili najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima ili
 • SSS/VS – 4. ili 6. stepen stručne spreme društvenog smjera i najmanje 7 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • vozačka dozvola ”B” kategorije
Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac
 
Mjesto rada: Bijeljina
 
Rok za podnošenje prijave: 24.03.2023. godine
 
Zainteresovani ste?
 
Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove biće uključeni u proces selekcije kandidata.
 
Napomena: Prijavom na konkurs lične podatke uključujući i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obrađivati u cilju angažmana kandidata u Banci.
Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da lične podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, ukoliko drugačije nije određeno važećim propisima. Saglasnost za obradu ličnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povući u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@atosbank.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
ističe 24.03.2023.
Izvor: Moj posao
Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...