Prijem više izvršilaca – Univerzitet u Istočnom Sarajevu (396 views)

Bijeljina
June 12, 2019
                                    
K O N K U R S
 
Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje 
      
1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Grafika……….1 izvršilac
2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo……1 izvršilac
3. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo……..1 izvršilac
 
Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje
 
Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina 
        
1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Monetarna ekonomija …….1 izvršilac
2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija ….1 izvršilac
 
Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina
 
Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
        
1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment ……………………1 izvršilac
  
Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje
 
Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
 
1. Za izbor u zvanju docenta za užu naučnu oblast Ginekologija i  akušerstvo………….1 izvršilac
2. Za izbor u zvanju docenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo……………………………..1 izvršilac
3. Za izbor u zvanju docenta za užu naučnu oblast Humana genetika………………………..1 izvršilac
4. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina…………..1 izvršilac
5. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo……………………………….1 izvršilac
 
Studentska br.1, 73 300 Foča
 
Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
 
1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo…………………….1 izvršilac
2. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Stočarstvo …………………1 izvršilac
 
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
 
Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj
 
1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Nuklearna fizika ………….1 izvršilac
2. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Marketing………………………1 izvršilac
3. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo……………….1 izvršilac
 
Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj
 
Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
 
1. Za izbor u zvanje aistenta za užu naučnu oblast Istorija starog vijeka…………………..1 izvršilac
2. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta pedagogija…………..1 izvršilac
 
Alekse Šantića 1, 71 420 Pale
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
 
–  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta, kao i za izbor u nastavno- umjetničko/naučno zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Grafika ) i (za izbor u nastavno- umjetničko/naučno zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Slikarstvo ) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja), 
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
 
Kandidati koji konkurišu Akdemiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
Pod tačkom 1. završenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija- smjer Grafika.
Pod tačkom 2. i 3. zavšenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija – smjer Slikanje.
Kandidati koji se prijave na konkurs na Akdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu
 
Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
ističe 27.06.2019. 
Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se