Prijem 4 izvršioca – JU OŠ “ Dositej Obradović “ Koraj (63 views)

Koraj
March 15, 2019

Otvoreno do: 21.03.2019.

1. Nastavnik fizike na 4 časa do 31. 08. 2019. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Nastavnik engleskog jezika u područnim odjeljenjima Bobetino Brdo i Puškovac na 8 časova do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31. 08. 2019. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. Bibliotekar do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31. 03. 2020. godine – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
4. Računovođa na neodređeno vrijeme – lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
b) uvjerenje o državljanstvu,
v) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
g) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
ž) odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva za lica koja konkurišu za mjesto računovođe.
z) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
i) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
l) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
lj) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
m) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti… škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se