Nastavnik razredne nastave – JU OŠ „Petar Kočić“ Brodac (79 views)

Brodac
March 14, 2019

Otvoreno do: 21.03.2019.

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave………. 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.08.2019.godine,sa radnim iskustvom-položen stručni ispit, za rad u PO Ostojićevo,

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi
-Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban,što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.
-Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-oobrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se