Izbor i imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u Janji (83 views)

Janja
June 12, 2019

Otvoreno do: 27.06.2019.
K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u Janji

Školski odbor Javne ustanove Srednje stručne škole u Janji raspisuje Javni konkurs za izbori imenovanje direktora JU Srednje stručne škole u Janji.

Direktor Škole rukovodi Školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivnim – pravnim propisima .
Direktor za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom Škole

Mandat direktora JU Srednje stručne škole u Janji traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora JU Srednje stručne škole u Janji može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom Škole i to :

1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,
2) da je državljanin BiH/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi :
1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole ,
5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opših i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultata- tima rada,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu RS /BiH,
– LJekarsko uvjerenje o fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
– Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno – obrazovnog rada,
– Potvrdu o radnom iskustvu u vaspitno – obrazovnom radu u školi, kao nastavnik, ili stručni saradnik nakon sticanja diplom e ( najmanje pet godina) ,
– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Prijedlog programa rada direktora u narerdnom četverogodišnjem mandatu,
– Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakomom i ne mogu biti starije od šest mjeseci.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednje stručne škole u Janji u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se