Izbor direktora JU OŠ „Petar Kočić“ Brodac (52 views)

Otvoreno do: 28.03.2019.

JA V N I K O N K U R S
za izbor direktora
JU Osnovne škole „Petar Kočić“ u Brodcu

Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ u Brodcu.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.01/16 i 66/18) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/18) i to:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,
4) ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),
6) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,
7) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
9) ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:
1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) izvod iz matične knjige rođenih,
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
5) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,(navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
7) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10) kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se